No Title
cv: 2504 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sConsultant, interim Manager,Trainer, coach, Beheer
Herveld
01-feb-2013
consultancy opdrachten

OPLEIDING:
MULO
HAVO
VWO
Universiteit: Doctoraal Engelse Taal en Letterkunde (inclusief eerstegraads onderwijsbevoegdheid)
Cursussen : Programmering (Cobol)
Systeemontwerp
Informatie Analyse
Overheidsfinanci�n
Bedrijfseconomische aspecten
Functionerings- en Beoordelingsgesprekken
Time Management
Middel Management
Project Management
Veranderingsmanagement
Auditing ISO 9000
Capability Maturity Model (CMM)
ITIL Service Level Management (Practitioner)
Software Metrics
Beloningsmanagement
Functioneel Beheer
MANSAL (management training 'veranderingen initi�ren en beheersen') Diverse seminars en congressen, met name op het gebied van (IT) Beheer

(AUTOMATISERINGS)ERVARING

Omgevingen/databases/tools: In met name de periode 1986 - 1992 kennis gemaakt met en gebruik gemaakt van diverse (technische) omgevingen en bijbehorende tools, databases etc.
Methoden en technieken: SDM-I
SDM-2
Balanced Business Scorecard (BBS)
Goal Question Metrics (GQM)
Timeless (Test filosofie Maintain)
Functioneel Beheer (Beheer filosofie)
CMM
PRINCE 2
ITIL
ASL (BBusi is sinds 2002 kennispartner van de stichting ASL-BiSL)
BiSL
Diversen : Lotus Notes
MSOffice
MS-Windows
Visio
Publicaties : Functioneel Beheer als managementinstrument - Spherion
(hoofdauteur en eindredactie)
Functioneel Beheer, Realisatie van de Informatievoorziening - Spherion
(eindredactie en medeschrijver)
IT Beheer Jaarboek 2002 - ITSMF, hoofdstuk 5.3 Informatievoorziening als bedrijfsproces (redactie en medeschrijver)
ICT-Zakboek 2007, Reed Business, medeauteur hoofdstuk 2.3 Functioneel Beheer (BiSL)

juni 2012 - oktober 2012 Universitair Medisch Centrum Utrecht

Functie: Senior Consultant Beheer

Uitvoeren van een tweetal vooronderzoeken:
1. Een vooronderzoek naar de mogelijkheden, wenselijkheden en voorwaarden voor een eventuele overdracht van (Functioneel) beheertaken vanuit de gebruikersorganisatie naar de centrale ICT organisatie.
2. Een onderzoek naar een verbetertraject voor de Functioneel Beheer organisatie van het Ziekenhuis Informatie Systeem.

Eindresultaten: een eindrapport en presentatie voor de Stuurgroepen, inclusief aanbeveling voor zowel oplossingsrichting als aanpak.


2011 - juni 2012 Universitair Medisch Centrum Utrecht

Functie: Senior Consultant Beheer

Ondersteuning van Beheerteam t.b.v. structurering werkzaamheden, documentatie etc.

Eindresultaat: Een stappenplan om de gewenste situatie m.b.t. documentatie en standaards te realiseren.

2010-2011 Universitair Medisch Centrum Utrecht

Functie: Senior Consultant Beheer

Ondersteuning in het kader van een programma ter vervanging van alle Zorg applicaties van het UMCU (plusminus 10.000 gebruikers). Hiervoor moet het beheer worden ingericht en waar mogelijk moet tevens een verbeterslag m.b.t. het huidige beheer worden gerealiseerd. De opdracht betreft de gehele beheerketen: Functioneel Beheer, Applicatiebeheer, Technisch Beheer, inclusief de relatie met business, leveranciers etc..
Belangrijkste resultaten:
 Vaststellen, afstemmen en vastleggen van
o definities voor het beheer,
o de rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de (belangrijkste) bij het beheer betrokken functionarissen / partijen (b.v. eigenaar / opdrachtgever, functioneel beheer, applicatiebeheer, technisch beheer, leveranciers).
o de onderlinge relaties tussen de verschillende bij het beheer betrokken partijen.
 Inventarisatie van de huidige situatie m.b.t. het beheer (IST).
 In overleg met alle betrokken partijen vaststellen van de gewenste situatie (SOLL).
 Algemene coördinatie van de samenwerking en afstemming tussen de bij het beheer van de nieuwe applicaties betrokken partijen (gebruikersorganisatie, Functioneel Beheer, Applicatiebeheer, Technisch Beheer en leverancier).
 Binnen het programma zorg dragen voor de afstemming met overige (zorg inhoudelijke) werkgroepen (EPD, Radiologie, Zorgportalen etc.) waar het specifieke beheersaspecten betreft.
 Ondersteuning van met name de Functioneel Beheer organisatie en de gebruikersorganisatie bij het (inhouidelijk) vormgeven van het beheer.
 Ondersteunen bij het maken van beheerafspraken (DAP) met de externe leverancier en gebruikersorganisatie (DVO’s en DAP’s).
 Bijdragen aan de inrichting van de benodigde beheerprocessen.
 Het opzetten van standaarddocumentatie, zoals een beheerdossier.
2010 Ziekenhuis Rivierenland Tiel

Functie: Senior Consultant Beheer

Uitvoering van een gezamenlijke opdracht van de afdelingshoofden ICT en Functioneel Beheer, met als doel het verder structureren van de afdelingen, hun onderlinge relatie, en de relatie met klanten en leveranciers.

Belangrijkste resultaten:
 Een afdelingsstrategie en afdelingsbeleid m.b.t. het beheer.
 De rollen, taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en onderlinge relaties van de (belangrijkste) bij het beheer betrokken functionarissen / partijen.
 Verbetervoorstellen m.b.t. de relatie tussen projecten en beheer.
 Beheerafspraken (SLA’s) met externe leveranciers die aansluiten bij de interne ZRT beheerafspraken.
 De opzet voor standaarddocumentatie, zoals een beheerdossier.
 Ondersteunen van medewerkers bij het invullen van hun functie.

2008 - 2010 Korps Landelijke Politie Diensten Concerndienst Informatievoorziening (KLPD CDI)

Functie: Projectleider Inrichting Functioneel Beheer

Als opdracht het inrichten van het Functioneel Beheer voor het KLPD (90 medewerkers verdeeld (zowel fysiek als qua aansturing) over 16 diensten), op basis van BiSL.

Belangrijkste resultaten:
 Afstemming over de gewenste toekomstige organisatie.
 Inventarisatie van het bestaande Functioneel Beheer.
 Analyse en realisatievoorstel voor het traject van centralisatie van het Functioneel Beheer.
 Inventarisatie en analyse van huidige en gewenste inzet en takenpakket afdeling Functioneel Beheer, i.h.k.v. besluitvorming over (samenstelling van) formatie.
 Inventarisatie, analyse van en ondersteuning bij besluitvorming over huidig applicatie portfolio, i.h.k.v. discussie over inzet Functioneel Beheer capaciteit.
 Ondersteuning en advisering bij het opstellen van een beleids- / beslisdocument t.b.v. de Korpsleiding, waarbij gewenste inzet en takenpakket in lijn gebracht dienden te worden met de financiële taakstelling van het korps.
 ‘Trekker’ voor ontwikkeltraject voor alle medewerkers van Functioneel Beheer. Hiertoe o.a. een Request For Proposal opgesteld en geadviseerd bij leveranciersselectie en samenstelling opleidingspakket.
 Ontwikkeling en implementatie van diverse (documentatie)standaards.


Van - tot : oktober 2007 - januari 2008
Bedrijf : Achmea Zorg
Functie : Senior consultant

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:
* Inventariseren huidige situatie bedrijfsprocessen
* Inventarisatie huidige situatie (IT) ondersteuning bedrijfsprocessen
* Afstemming resultaten met de diverse stakeholders
Het doel van deze opdracht is in kaart krijgen van de huidige situatie, ten bate van een herinrichting van de beheerorganisatie. Deze verandert van product- en applicatiegericht naar (bedrijfs)keten gericht. Hiertoe dienen eerst de betrokken ketens in kaart te worden gebracht.
Van - tot : januari 2007 - heden
Bedrijf : NXP Semiconductors
Functie : Senior consultant (proces- en organisatieanalyse en -inrichting, Applicatiebeheer)

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:
* adviseren en coachen teammanagement
* ondersteuning proces optimalisatie en inrichting
* ondersteuning herstructurering ontwikkel- en beheerteam

Het doel van deze opdracht is het begeleiden en ondersteunen van een tweetal teammanagers bij een aantal uitdagingen die de 'ontvlechting' van Philips als voormalig moederbedrijf tot gevolg hebben.
Van - tot : november 2004 - juni 2007
Bedrijf : Gemeente Rotterdam
Functie : Senior consultant (proces- en organisatieanalyse en -inrichting, Functioneel Beheer)

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:
* adviseren management (beleid, procesmodel, organisatie advies)
* opstellen projectplan
* proces analyse
* proces optimalisatie en inrichting
* afstemming verzorgen tussen centrale en decentrale FB
* trainen en coachen management en medewerkers

Het doel van deze opdracht is het begeleiden en ondersteunen van de inrichting van centraal en decentraal Functioneel Beheer, in eerste instantie ten bate van een gemeentelijke basis registratie. Het ge�mplementeerde 'model' moet echter uitgerold kunnen worden voor alle systemen van de organisatie.
Van - tot : juli 2006 - december 2006
Bedrijf : Gemeente Rotterdam
Functie : Senior consultant

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:
* adviseren management en medewerkers
* opstellen plannen van aanpak n.a.v. afdelingsinformatieplan
Naast het opstellen van een aantal plannen van aanpak voor de uitvoering van in het informatieplan gedefinieerde projecten, is een aantal adviestaken ingevuld, met name ter ondersteuning van het betrokken management. Tevens de beoogde informatiemanager gecoached en begeleid.
Van - tot : juli 2005 - augustus 2005
Bedrijf : ProRail
Functie : Senior consultant Beheer en coach

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:
* adviseren en coachen management
Belangrijk doel bij deze opdracht is de bepaling van de positie en rollen van het Functioneel Beheer in een wijzigende organisatie. Analyse van de huidige situatie. Vervolgens wordt gekeken naar mogelijke verbeterpunten en wordt daar ondersteuning bij geboden.

Van - tot : april 2004 - maart 2005
Bedrijf : Falcon (software ontwikkeling ziekenhuizen en apotheken)
Functie : Senior consultant (proces analyse en inrichting, kwaliteitszorg)

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:
* adviseren directie (beleid, procesmodel, organisatie advies)
* opstellen projectplan
* proces analyse (alle bedrijfsprocessen)
* proces optimalisatie en inrichting
* voorbereiden ISO certificering
* trainen en coachen medewerkers

Van - tot : april 2004 - december 2004
Bedrijf : Raad voor Rechtsbijstand
Functie : Senior consultant Beheer, trainer en coach

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:
* Coachen en training on the job
* Advisering en ondersteuning bij inrichten Functioneel Beheer

Van - tot : augustus 2003 - december 2003
Bedrijf : Fontis
Functie : Senior consultant Beheer, trainer en coach

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:
* ondersteunen en begeleiden optimalisering
* co�rdinatie
* coachen
* training-on-the-job
* ondervangen van een gedeelte van de operationele taken
* betrekken overige partijen uit de organisatie (invulling keten waarvan FAB een onderdeel is).
Belangrijk doel bij deze opdracht is verder professionaliseren van het Functioneel Applicatiebeheer (FAB). Hiertoe worden in grote lijnen de volgende stappen doorlopen:
* analyse huidige situatie
* in kaart brengen huidige processen
* optimalisatie huidige situatie (basis cre�ren voor verbetering)
* vaststellen gewenste verbeteringen voor ��n belangrijk proces
* implementeren van de verbeteringen voor pilotproces
* op basis van opgedane ervaringen de overige relevante processen verbeteren.
Van - tot : 2002 - heden
Bedrijf : BBusi 'Bridging Business & ICT'
Functie : Interim manager / Trainer / Senior consultant / Coach
Vakgebieden: Business ICT Alignment / Informatie Management / Administratieve Organisatie / Functioneel Beheer / Applicatie Beheer

2.2 Consultancy, Workshop en training werkzaamheden

Van - tot : november 2007
Bedrijf : Nederlandse Spoorwegen
Functie : Senior consultant Beheer, trainer en coach

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:
* opstellen en verzorgen maatwerk workshop voor Functioneel Beheer team
Belangrijk doel bij deze opdracht is het bewust maken van de deelnemers m.b.t. het vakgebied Functioneel Beheer en de onderlinge relaties van de diverse partijen binnen het beheerteam en daarbuiten. Specifiek aandachtspunt: Acceptatiecriteria in het algemeen en die van Functioneel Beheer in het bijzonder.
Van - tot : november 2007
Bedrijf : Politie
Functie : Senior consultant Beheer, trainer en coach

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:
* opstellen en verzorgen maatwerk workshop voor Functioneel Beheer team
Belangrijk doel bij deze opdracht is het bewust maken van de deelnemers (vertegenwoordigers van meerder korpsen) m.b.t. het vakgebied Functioneel Beheer en de onderlinge relaties van de diverse partijen binnen beheer en daarbuiten. Specifiek aandachtspunt: De BiSL processen 'Voorbereiden transitie' en 'Transitie'.
Van - tot : december 2006
Bedrijf : ProRail
Functie : Senior consultant Beheer, trainer en coach

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:
* opstellen en verzorgen maatwerk workshop voor Functioneel Beheer team
Belangrijk doel bij deze opdracht is,o.b.v. het Business information Services Library (BiSL) model het bewust maken van de deelnemers m.b.t. het vakgebied Functioneel Beheer en de onderlinge relaties van de diverse partijen binnen het beheerteam en daarbuiten. Confrontatie theorie met de specifieke situatie van de deelnemers, gevolgd door analyse. Vervolgens wordt gekeken naar mogelijke verbeterpunten.


Van - tot : maart 2006 - oktober 2006
Bedrijf : Fortis Verzekeringen Nederland
Functie : Senior consultant Beheer, trainer en coach

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:
* adviseren management: team optimalisatie traject van een half jaar
* intake gesprekken op (Functioneel Beheer) competentie niveau
* opstellen maatwerk training voor Functioneel Beheer team
* coachen management en medewerkers
* ontwikkelen, geven en begeleiden van maatwerk workshops
Belangrijk doel bij deze opdracht is het bewust maken van de deelnemers m.b.t. het vakgebied Functioneel Beheer en de relatie met diens omgeving. Dit gebeurt met name door een procesmatige benadering van het vakgebied (processen als 'ketens' door de organisatie). Confrontatie theorie met de specifieke situatie van de deelnemers, gevolgd door analyse. Vervolgens wordt gekeken naar mogelijke verbeterpunten en wordt daar ondersteuning bij geboden.
Van - tot : maart 2006 - mei 2006
Bedrijf : KNMI
Functie : Senior consultant Beheer, trainer en coach

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:
* adviseren management
* coachen management en medewerkers
* ontwikkelen, geven en begeleiden van maatwerk workshop
Belangrijk doel bij deze opdracht is het bewust maken van de deelnemers m.b.t. het vakgebied Testen in relatie tot Functioneel Beheer. Confrontatie theorie met de specifieke situatie van de deelnemers, gevolgd door analyse. Vervolgens wordt gekeken naar mogelijke verbeterpunten en wordt daar ondersteuning bij geboden.
Van - tot : december 2005
Bedrijf : Philips Semiconductors
Functie : Senior consultant Beheer, trainer en coach

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:
* adviseren management
* coachen management en medewerkers
* ontwikkelen, geven en begeleiden van maatwerk workshop
Belangrijk doel bij deze opdracht is het bewust maken van de deelnemers m.b.t. het vakgebied Applicatiebeheer en structurering daarvan. Introductie van het ASL model. Confrontatie theorie met de specifieke situatie van de deelnemers, gevolgd door analyse. Vervolgens wordt gekeken naar mogelijke verbeterpunten en wordt daar ondersteuning bij geboden.

Van - tot : december 2005
Bedrijf : ProRail
Functie : Senior consultant Beheer, trainer en coach

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:
* adviseren management
* coachen management en medewerkers
* ontwikkelen, geven en begeleiden van maatwerk workshop
Belangrijk doel bij deze opdracht is het bewust maken van de deelnemers m.b.t. het vakgebied Functioneel Beheer en diens relatie met functioneel specificeren. Confrontatie theorie met de specifieke situatie van de deelnemers, gevolgd door analyse. Vervolgens wordt gekeken naar mogelijke verbeterpunten en wordt daar ondersteuning bij geboden.
Van - tot : juni 2005
Bedrijf : ABN AMRO
Functie : Senior consultant Beheer, trainer en coach

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:
* adviseren management
* coachen management en medewerkers
* ontwikkelen, geven en begeleiden van maatwerk workshop
Belangrijk doel bij deze opdracht is het bewust maken van de deelnemers m.b.t. het vakgebied Functioneel Beheer en diens relatie met projecten. Confrontatie theorie met de specifieke situatie van de deelnemers, gevolgd door analyse. Vervolgens wordt gekeken naar mogelijke verbeterpunten en wordt daar ondersteuning bij geboden.
Van - tot : oktober 2004 - maart 2005
Bedrijf : Delta Lloyd
Functie : Senior consultant Beheer, trainer en coach

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:
* adviseren management: team optimalisatie traject van een half jaar
* intake gesprekken op (Functioneel Beheer) competentie niveau
* opstellen maatwerk training voor Functioneel Beheer team
* coachen management en medewerkers
* ontwikkelen, geven en begeleiden van maatwerk workshops
Vergelijkbaar traject als in 2003 voor nieuwe medewerkers en deelnemers van een tweede afdeling.


Van - tot : maart 2004
Bedrijf : Provincie Zuid Holland
Functie : Senior consultant Beheer, trainer en coach

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:
* adviseren Informatie Management
* ontwikkelen en geven van maatwerk workshop aan Informatie Management, Functioneel Beheer en Applicatie Beheer
Van - tot : november 2003
Bedrijf : KNMI
Functie : Senior consultant Beheer, trainer en coach

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:
* adviseren management
* coachen management en medewerker
* ontwikkelen, geven en begeleiden van maatwerk workshop
* geven en begeleiden van een introductie cursus Functioneel Beheer
Voor beide trainingen geldt: een belangrijk doel bij deze opdracht is het bewust maken van de deelnemers m.b.t. het vakgebied Functioneel Beheer en diens omgeving. Dit gebeurt met name door een procesmatige benadering van het vakgebied (processen als 'ketens' door de organisatie).
Voor met name de maatwerk workshop geldt: Confrontatie theorie met de specifieke situatie van de deelnemers, gevolgd door analyse. Vervolgens wordt gekeken naar mogelijke verbeterpunten en wordt daar ondersteuning bij geboden.
Van - tot : januari 2003 - juni 2003
Bedrijf : Delta Lloyd
Functie : Senior consultant Beheer, trainer en coach

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:
* adviseren management: team optimalisatie traject van een half jaar
* intake gesprekken op (Functioneel Beheer) competentie niveau
* opstellen maatwerk training voor Functioneel Beheer team
* coachen management en medewerkers
* ontwikkelen, geven en begeleiden van maatwerk workshops
Belangrijk doel bij deze opdracht is het bewust maken van de deelnemers m.b.t. het vakgebied Functioneel Beheer en de relatie met diens omgeving. Dit gebeurt met name door een procesmatige benadering van het vakgebied (processen als 'ketens' door de organisatie). Confrontatie theorie met de specifieke situatie van de deelnemers, gevolgd door analyse. Vervolgens wordt gekeken naar mogelijke verbeterpunten en wordt daar ondersteuning bij geboden.


Van - tot : januari 2003
Bedrijf : Universiteit van Amsterdam (UvA)
Functie : Senior consultant Beheer, trainer en coach

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:
* adviseren directie en management
* coachen management en medewerker
* ontwikkelen, geven en begeleiden van maatwerk workshop
* opzetten structuur voor verdere optimalisatie beheer team
Belangrijk doel bij deze opdracht is het bewust maken van de deelnemers m.b.t. het vakgebied Functioneel Beheer en de relatie met diens omgeving. Dit gebeurt met name door een procesmatige benadering van het vakgebied (processen als 'ketens' door de organisatie). Confrontatie theorie met de specifieke situatie van de deelnemers, gevolgd door analyse. Vervolgens wordt gekeken naar mogelijke verbeterpunten en wordt daar ondersteuning bij geboden.
Van - tot : april 2003
Bedrijf : Fontis (zorg sector)
Functie : Senior consultant Beheer, trainer en coach

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:
* adviseren management
* coachen management en medewerker
* ontwikkelen, geven en begeleiden van maatwerk workshop
Belangrijk doel bij deze opdracht is het bewust maken van de deelnemers m.b.t. het vakgebied Functioneel Beheer en diens omgeving. Dit gebeurt met name door een procesmatige benadering van het vakgebied (processen als 'ketens' door de organisatie). Confrontatie theorie met de specifieke situatie van de deelnemers, gevolgd door analyse. Vervolgens wordt gekeken naar mogelijke verbeterpunten en wordt daar ondersteuning bij geboden.

2.2 Interim management

Van - tot : april 2007 - oktober 2007
Bedrijf : Achmea Zorg
Functie : Teamleider Beheer

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:
* algemene management activiteiten
* dagelijkse leiding over 15 medewerkers op diverse lokaties
* als lid van het managementteam meewerken aan (het uitwerken van) idee�n om van product- en applicatiegericht beheer over te gaan naar (bedrijfs)keten gericht beheer.

3. Werkgever Spherion IQM (1998-2002)

3.1 Interim werkzaamheden

Van - tot : 2000 - 2002
Bedrijf : Spherion IQM Business Unit Beheer
Functie : Senior consultant Beheer (vakgebied Functioneel / Applicatie Beheer,
intermediair tussen ICT en business). Speerpunt: (her)inrichten klant -leverancierverhouding op basis van gezamenlijke processen.

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:
* Adviseren directie en management.
* Coachen management en medewerkers.
* Coaching van senior consultants (collega's).
* Ontwikkelen, geven en begeleiden van maatwerk workshops.
Van - tot : 2001 - 2002
Bedrijf : Spherion IQM Business Unit Beheer
Functie : Manager Business Development (vakgebied Functioneel / Applicatie Beheer, intermediair tussen ICT en business)

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:
* Verantwoordelijkheid voor product- en dienst ontwikkeling.
* Verantwoordelijk voor vaststellen en implementeren van (interne) Business Development processen.
* Verantwoordelijkheid voor realisatieprojecten voor nieuwe diensten en producten.
* Verantwoordelijkheid voor instellen en begeleiden kennisgroepen (special interest groups) op het vakgebied.
* Vraagbaak voor de eigen organisatie en klanten voor het vakgebied.
* Actief in commerci�le trajecten, m.n. het bij klanten voeren van inhoudelijke gesprekken om vervolgens de juiste producten en diensten te kunnen aanbieden.
* Opstellen voorstellen voor klanten.
* Opstellen offertes.
* Verzorgen van presentaties en workshops.
* PR activiteiten (advertenties, publicaties etc.).
* Co�rdineren van deelname aan beurzen en congressen.
Van - tot : 2000 - 2001
Organisatie : Interim Technology Maintain/SQM
Functie : Field Manager / Projectleider
Opdracht : Namens de directie fungeren als projectleider voor de inrichting van een Back Office voor HRM. Deze Back Office dient als Service Desk voor de medewerkers in het veld en ter ondersteuning van met name het Field Management. Het belangrijkste doel van het project is de administratieve
inbedding van de Back Office in de Maintain organisatie. Hiertoe worden de huidige administratieve processen geanalyseerd en de rol van de Back Office daarin bepaald. Vervolgens wordt de Back Office in deze processen ge�ntegreerd. Tevens worden waar nodig de bestaande processen verbeterd. Fysiek is de Back Office ook al sinds mei 2000 in functie.

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:
* Algemene projectleiding
* Analyse huidige processen.
* Doen van verbetervoorstellen.
* Implementatie nieuwe / gewijzigde processen.
* Beoordelen van concept producten.
Van - tot : 1998 - 2001
Organisatie : Interim Technology Maintain/SQM
Functie : Field Manager
Opdracht : Als lid van het managementteam van Maintain verantwoordelijk voor zowel de persoonlijke en professionele ontwikkeling als voor de opdrachtinhoudelijke begeleiding van 30 � 35 met name senior medewerkers. Zowel consultants als projectmanagers.

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:
* Mede vaststellen van het bedrijfsbeleid en het daarvan afgeleide HRM-beleid en daar invulling aan geven.
* Bijdrage leveren aan analyse en verbetering interne (HRM)-processen.
* Het met de medewerker vaststellen van de gewenste carri�repad.
* Het opstellen van een ontwikkel- en een opleidingenplannen. Deze bewaken en waar nodig bijstellen.
* Het regelen en autoriseren van opleidingen.
* Het mede vaststellen van geschikte opdrachten.
* Het bewaken van het opleidingenbudget.
* Het bewaken van de naleving van de interne regels van Maintain.
* Het voeren van periodieke voortgangs- en evaluatiegesprekken met zowel medewerker als opdrachtgever.
* Het treffen van maatregelen om geconstateerde tekortkomingen bij de medewerker op te heffen.
* Het coachen van en/of fungeren als klankbord voor medewerkers.
* Het voeren van halfjaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprekken, met inbegrip van de eventuele salarisgesprekken.
* Het opstellen van salarisvoorstellen en het afstemmen daarvan met de directie.
* Het voeren van sollicitatiegesprekken.
* Het fungeren als eerste aanspreekpunt voor de medewerkers.
* Het zorgdragen voor de afhandeling van vragen en problemen van medewerkers.
* Het begeleiden van medewerkers bij re�ntegratietrajecten bij langdurige ziekte.
* Het begeleiden van medewerkers bij outplacementtrajecten.


Van - tot : 1998 - 2000
Organisatie : Maintain Software Management / Interim Technology Maintain/SQM
Functie : Hoofdauteur en mede eindredacteur
Opdracht : In opdracht van de directie is door een vijftal medewerkers het boek 'Functioneel Beheer als managementinstrument' geschreven. Dit boek heeft tot doel het begrip 'Functioneel Beheer' inzichtelijk te maken. Daarnaast geeft het de visie van Maintain op Functioneel Beheer en de Informatievoorziening als geheel weer. Doelgroep voor dit boek is met name het management van de business, oftewel de afnemers van de informatievoorziening. De realisatie vond plaats in de vorm van een project waarbij de directie als stuurgroep fungeerde. Naast 'peer reviews' door de auteurs zelf zijn reviews uitgevoerd door een groep deskundige collega's.

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:
* Het vaststellen van de visie op informatievoorziening en de rol van Functioneel Beheer daarbinnen. Afgeleid daarvan de visie op Functioneel Beheer.
* Het overdragen van deze visies aan de overige auteurs en het samen met hen verder vormgeven daaraan.
* Het gezamenlijk vaststellen van
o de te behandelen onderwerpen.
o de indeling, zowel voor het boek als geheel als per hoofdstuk.
o het niveau van beschrijving van de te behandelen onderwerpen.
* Het schrijven van een aantal hoofdstukken.
* Het bewaken van de conformiteit aan de visie.
* Het uitvoeren van 'peer reviews' op stukken van medeauteurs.
* Het samenvoegen van de afzonderlijke stukken tot ��n verhaal.
* Het opstellen van een begrippenlijst.
* Het, samen met de verantwoordelijke voor PR en communicatie, uitvoeren van de eindredactie.
* Het waar nodig doorvoeren van wijzigingen.
* Het voeren van overleg over marketing van het boek.
* Het beoordelen van drukproeven.
* Promotie van het boek tijdens een ITSMF congres.

3.2 Consultancy, Organisatie- en Procesverbetering

Van - tot : 1997 - 1998
Organisatie : Kadaster
Functie : Consultant
Opdracht : In eerste instantie het realiseren van een handboek functioneel beheer. Dit in het kader van een uitgebreide professionaliserings project. Vervolgens als kwaliteitsmanager belast met de inrichting van een
kwaliteitssysteem, waarvan het handboek een onderdeel vormt. Daarnaast analyse van, advisering bij en begeleiding van de implementatie van een aantal ITIL-processen (IPW). Ook het initi�ren en opstellen van een Dienstencatalogus voor Functioneel Beheer en de benodigde operationele afspraken en procedures tussen de afdeling Functioneel Beheer en haar klanten. Tot slot het opstellen een aantal Service Level Agreements. Dit alles in nauw overleg en samenwerking met alle betrokken partijen.

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:
* Inrichten van het kwaliteitssysteem voor de functioneel beheer afdeling.
* Bepalen van de producten en diensten van de functioneel beheer afdeling.
* Vaststellen van bestaande en gewenste werkwijzen.
* Doen van voorstellen voor verbetering van bestaande werkwijzen.
* Opstellen en afstemmen van standaards, procedures en werkwijzen.
* Opstellen visie met betrekking tot kwaliteit en functioneel beheer.
* Analyse van bestaande processen.
* Opstellen verbetervoorstellen m.b.t. bestaande en ontbrekende processen.
* Opstellen, afstemmen en mede implementeren van overeengekomen processen.
* Defini�ren meetmethoden / metrieken.
* Begeleiding implementatie van de onderdelen van het kwaliteitssysteem.
* Gebruik van SDW-AO en SDW-9001 als registratie hulpmiddel.
* Opstellen implementatievoorstel.
* Overkoepelende co�rdinatie met betrekking tot kwaliteit voor het gehele professionaliserings traject.
* Adviseren.
* Fungeren als klankbord.
* Fungeren als contactpersoon met andere afdelingen binnen het Kadaster.
* Opstellen van voorstellen en discussiestukken.
* Verzorgen van presentaties.
* Initi�ren en begeleiden van brainstormsessies.
* Overleg, zowel intern als met andere afdelingen en met klanten.

Van - tot : 1997
Organisatie : Postbank
Functie : Consultant
Opdracht : Deelname aan projectgroep met als doel het realiseren van een
testomgeving.

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:
* Defini�ren en opstellen van een standaard model voor het vastleggen van testgevallen.
* Defini�ren en vastleggen van de organisatorische gevolgen van de introductie van het model.
* Opstellen van een handleiding voor het bepalen van dekkingsgraad.

* Opstellen van discussiestukken.
* Fungeren als klankbord.
* Adviseren over beheer organisatie.
* Deelname aan diverse overleg.
Van - tot : 1996 - 1997
Organisatie : AKZO NOBEL
Functie : Consultant
Opdracht : Voorbereiding en co�rdinatie van de implementatie van een Balanced Business Scorecard (BBS) voor operationeel beheer.
BBS is een methodiek om met behulp van het meten van kritieke
prestatie indicatoren de prestaties van een organisatie te verbeteren.

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:
* Opstellen van een Balanced Business Scorecard (BBS) voor vier onderafdelingen.
* Bepalen kritieke prestatie indicatoren.
* Defini�ren organisatie meetproces.
* Defini�ren meetmethoden/metrieken.
* Opstellen checklists voor implementatie.
* Opstellen targets per indicator.
* Opstellen implementatievoorstel.
* Overkoepelende co�rdinatie van de implementatie op basis van het implementatievoorstel.
* Adviseren.
* Fungeren als klankbord.
* Fungeren als contactpersoon met de QA-afdeling.
* Opstellen van voorstellen en discussiestukken.
* Overleg, zowel intern als met andere afdelingen. Hierbij ook regelmatig als voorzitter gefunctioneerd.
Van - tot : 1996
Organisatie : PTT Telecom
Functie : Consultant
Opdracht : Ten behoeve van een functioneel beheer afdeling de werkwijzen, processen en procedures geanalyseerd. Dit vanwege explosieve groei van de organisatie en het op korte termijn toenemen van de omvang en complexiteit van de te beheren systemen. Tevens voorstellen voor verbetering opgesteld en deels ge�mplementeerd.

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:
* Analyse van de bestaande organisatie, werkwijzen, processen en procedures.
* Opstellen van voorstellen ter verbetering.
* Ontwikkeling van bijbehorende producten. Deze varieerden van een beschrijving van een nieuwe organisatiestructuur, tot procedurebeschrijvingen en standaard formulieren. Ook de relaties met de omgeving zijn hierbij betrokken.
* Implementatie van gerealiseerde producten binnen de organisatie door middel van presentaties en begeleiding bij eerste gebruik.

3.3 Workshop en training werkzaamheden

Van - tot : 1997
Organisatie : Maintain Software Management
Functie : Consultant
Opdracht : Het, samen met een collega, opstellen van een vijfdaagse cursus Functioneel Beheer. Vervolgens als docent deze cursus periodiek gegeven tot eind 1999. De cursus heeft tot doel een totaalbeeld te geven van het vakgebied van Functioneel Beheer en de cursist handvatten aan te reiken om vanuit de eigen situatie verbeteringen te initi�ren.

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:
* Het vaststellen van de
o doelstellingen
o doelgroep
o vorm
o te behandelen onderwerpen.
* Het opstellen van het cursusmateriaal.
* Het verzorgen van try-outs.
* Het opstellen van promotiemateriaal
* Het periodiek verzorgen van de cursus voor klanten en eigen medewerkers.

4. Werkgever RCC / PinkRoccade (1989-1996)

Van - tot : 1995 - 1996
Organisatie : Dienstverlening (Pink Elephant Education & Development)
Functie : AO-consultant
Opdracht : Het uitvoeren van een onderzoek naar de AO procedures en het doen van aanbevelingen naar aanleiding hiervan. Dit in het kader van uitvoeren van een ISO-9001 certificeringtraject.

Van - tot : 1995
Organisatie : Dienstverlening (Roccade)
Functie : Consultant

Opdracht : Het mede opzetten, (doen) uitvoeren en leiding geven aan een
intercompany: introductie programma voor alle nieuwe medewerkers binnen een groot IT-concern.
Tevens voor ��n van de dochtermaatschappijen fungeren als gast docent
voor de opleiding project management.

Van - tot : 1994 - 1995
Organisatie : Overheid (RCC/MID, ten bate van het Ministerie van SZW)
Functie : Consultant
Opdracht : Het opzetten van een beheerorganisatie bij een door RCC overgenomen organisatie. Het uiteindelijke doel was integratie van de RCC werkwijze binnen het MID.

Van - tot : 1993 - 1994
Organisatie : Overheid (RCC ten bate van het Ministerie van O & W)
Functie : Manager
Opdracht : Leiding gegeven aan een beheerteam van 25 personen. Daarnaast betrokken bij strategische beleidsbeslissingen op het gebied van (de wijze van uitoefening van) de dienstverlening en de uitvoering daarvan.

Tevens zijn in dezelfde periode voor een ander project de volgende werkzaamheden verricht:
* Algemene co�rdinatie van de implementatie van een personeels-informatiesysteem. Het betrof met name de co�rdinatie en bewaking van de communicatie en afspraken tussen klant en dienstverlener.
* Advisering ter verbetering van de interne organisatie en de dienstverlening.


Van - tot : 1992 - 1993
Organisatie : Overheid (RCC/VSO ten bate van het Ministerie van VROM)
Functie : Manager
Opdracht : Leiding gegeven aan een beheerteam van 7 personen. Dit team bestond uit medewerkers van een overgenomen organisatie.

Van - tot : 1989 - 1992
Organisatie : Overheid (RCC ten bate van het Ministerie van VROM)
Functie : Functioneel beheerder, Beheer co�rdinator
Opdracht : Functioneel beheer voor een aantal systemen uitgevoerd en vervolgens de algemene co�rdinatie van een beheerteam van 20 personen.


5. Werkgever RAET (1986-1989)

Van - tot : 1986 - 1989
Organisatie : Diverse (In dienst van RAET ten bate van het Computercentrum Oost Nederland, Dekavit en Ohra)
Functie : Programmeur, Systeemontwerper
Opdracht : Diverse opdrachten uitgevoerd op het gebied van programmering en systeemontwerp. Zowel voor overheid als bedrijfsleven.


BBusi, Profielschets Bert Franken / 19 maart, yyyy Pagina: 1/1