No Title
cv: 3298 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sProjectmanager
Alphen aan den Rijn
01-02-2013
projectmanageropdrachten

Opleiding:
Havo, Bonaventura-Kijckenborg College, Leiden
AMBI, NOVI, Maarssen
HBL - Hoger Management, ISW, Leiden
Project Planning and Control, Hoskyns Ltd, Nieuwegein
Projectleading, Hoskyns Ltd, Nieuwegein
Prince2 Foundation, Ises-International, Zaltbommel
Prince2 Practitioner, Ises-International, Zaltbommel
Prince2 Practitioner Certified

Profiel: Persoonlijke eigenschappen
Sterk diagnostisch vermogen. Hoog ontwikkeld gevoel voor balans tussen pragmatiek en voortgang. Sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Kan goed omgaan met persoonlijke gevoelige informatie. Flexibel in het omgaan met prioriteitswijzigingen. Diepgaande kennis van Projectmanagement begrippen en weet deze ook kundig en adequaat toe te passen. Kan zich makkelijk binden met de organisatie/opdrachtgever en tegelijkertijd de noodzakelijke professionele afstand bewaren. Weet passende oplossingen aan te dragen die harmoni�ren met de geldende organisatie en bedrijfsprocessen. Vriendelijk van karakter en gevoel voor dienstverlening. Beschikt over het vermogen orde te scheppen en te handhaven in een dynamische organisatie. Vermogen om processen helder te visualiseren.
Constant op zoek naar nieuwe uitdagingen.
Materiekennis:
In- en verkoopadministratie
Grootboek/Debiteuren/crediteurenadministratie
Depot- en voorraadadministratie
Personeelsadministratie
Werkplaatsadministratie
Voorraadbeheer
Logistiek
Orderadministratie
Openbaar vervoer
R&D industri�le productontwikkeling
Budgettering
Projectmanagement
Veranderingsprocessen in organisatie
Organisatiekunde
Bedrijfseconomie.


Pakketkennis:
Niku Portfolio Manager 5.2:
* Workbench (PMW, scheduling);
* Resourcer (resourcemanagement);
* Time (tijdschijven);
* Planner (methode en templates).

Microsoft Project 98/2000
MS-Office 2000 premium.


Sectoren waar ervaring is opgedaan
Heeft brede en diepgaande ervaring in te brengen. Ervaring opgedaan bij industriele ondernemingen (R&D-sector, IT-sector, groothandel), landelijke overheid, openbaar vervoer en bank- en verzekeringswezen.


Soort uitgevoerde opdrachten
* Projectleiding ontwikkeltrajecten volgens Design & Construct methode.
* Projectleiding aanbesteding Design & Construct.
* Inventarisatie, advies en implementatie van projectmatige werkwijze.
* Projectleiding implementatie projectmatige werkwijze.
* Introductie en implementatie van performance-indicatoren ten behoeve van voortgang implementaties.
* Begeleiden projectmanagers bij project-startup.
* Advisering met betrekking tot het effectief opzetten en actueel houden van project(deel)planningen.
* Implementatie projectmanagementpakketten.
* Trainingen (pakket en werkwijze).
* Opstellen projectmanagementprocedures en richtlijnen.
* Selectie van planningspakketten.
* Functioneel - en technisch ontwerp van groothandel- en financi�le IT-toepassingen.
* Structured Analysis and Design inclusief database-ontwerp administratiepakket in de oliehandelsector.
* Implementatie standaardsoftwareapplicaties.
* Projectleiding implementatietrajecten van en ontwikkeling nieuwe producten.Werkervaring:
April 2004 -heden
Zelfstandig

Projectleider

Prorail, Utrecht

Werkzaamheden:
* Single point of contact binnen het project IPPS voor de andere projecten van InfoPlus. Deze rol betrof o.a.:
o Afstemmen van wijzigingsaanvragen op programma-niveau,
o Deelname aan infomatieanalyse over de projecten,
o Afstemmen van release-management,
o Afstemmen en goedkeuren van specificaties van interfaces tussen de te ontwikkelen systemen.
* Vanuit het project aanspreekpunt voor de aanschaf en installatie van de apparatuur voor de opleidingsomgeving voor de InfoPlus-keten alsmede de implementatie van IPPS in de opleidingsomgeving.
* Verantwoordelijk voor de interfacebeschrijvingen tussen de verschillende compontenten van IPPS alsmede de intergratie van deze componenten tot een afgebakend logische geheel.
* Projectleiding van het deelproject Publicatiesysteem met als resultaat een centraal publicatiesysteem voor de distributie van de centraal ontvangen reisinformatie naar de betreffende presentatiemiddelen op alle stations van Nederland alsmede de distributie van omroepboodschappen naar stations.
Het publicatiesysteem heeft een "real time" interface met een centraal systeem voor de toelevering van de reisinformatie en interfaces met reeds aanwezige presentatiemiddelen en omroepinstallaties op de stations.
Het project wordt uitgevoerd volgens de Design & Construct methode, waarin de aansturing van de leverancier de belangrijkste component van de opdracht betreft.
Voorzitter van de Change Control Board van het project teneinde de ingediende issues op een gecontroleerde wijze te behandelen.
* Het deelproject heeft een budget van � 3.000.000,-


September 2003 - 2003 - April 2004
Zelfstandig

Projectleider

Prorail, Utrecht

Werkzaamheden:
* Begeleiden leverancierselectie op basis van preselectie, informatie- en overlegfase alsmede het beoordelen van inschrijvingen met als referentie de opgestelde functionele specificaties en technische randvoorwaarden.
* Voorbereiden van de aanbesteding (Design, Construct en optie tot Maintain) met als doel om het publicatiesysteem, de visuele presentatiemiddelen en het netwerk te laten ontwikkelen/in te kopen.


Maart 2003 - September 2003
Zelfstandig

Projectleider

Prorail, Utrecht

Werkzaamheden:
* Projectleiding van een deelproject binnen het project IPPS (Informatie Product Portfolio op Stations) dat als doel heeft om de functionele specificaties van een publicatiesysteem op te leveren. Het project IPPS bestaat uit de componenten Publicatiesysteem, Presentatiemiddelen en Netwerk alsmede de landelijke implementatie van de presentatiemiddelen op alle stations. Het te specificeren publicatiesysteem ontvangt de geplande en actuele treinreisinformatie van een centraal systeem en distribueert deze informatie naar de verschillende presentatiemiddelen op stations. De presentatiemiddelen bestaan uit visuele en auditieve middelen.


September 2002 - Februari 2003
Zelfstandig

Projectleider

RailInfraBeheer, Utrecht

Werkzaamheden:
* Projectleiding van het ontwerpteam bestaande uit architecten en functioneel ontwerpers. Het product van het project is een functioneel ontwerp van een geautomatiseerd systeem voor het inwinnen van brongegevens, veredelen van deze gegevens en distribueren van de gegevens naar verschillende presentatiemiddelen op stations met als doel de treinreizigers actuele informatie over het treinenverloop te verstrekken.


Mei 2002 - Juli 2003
Zelfstandig

Projectleider

RailInfraBeheer, Utrecht

Werkzaamheden:
* Overkoepelende projectleiding voor wat betreft de aansturing van de leverancier, die voor verschillende projecten parallel opdrachten uitvoert. De opdrachten betreffen voornamelijk functioneel ontwerp t/m het realiseren van realtime-systemen.


December 2001- Augustus 2002
Zelfstandig

Projectplanner

RailInfraBeheer, Utrecht

Werkzaamheden:
* Opzetten en onderhouden van de programmaplanning voor het programma InfoPlus. Dit programma betreft het aanbieden van actuele reisinformatie aan reizigers door middel van de nieuwste displaytechnieken. Het portfolio bestaat uit een 30-tal projecten gedurende 5 jaar. Het uitbesteden van de werkzaamheden door derden en de hieraan gerelateerde aansturing is een belangrijk aspect van de projectsturing en planning.
* Adviseren van de projectmanagers bij het opzetten en actueel houden van de projectplanningen als onderdeel van het programma.
* Opzetten van een werkwijze voor het onderdeel planning & tracking binnen de projecten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Microsoft Project 2000.


Oktober 1999-
November 2001
Zelfstandig

Projectmanagement Consultant

Ministerie van Defensie/Defensie Telematica Organisatie, Den Haag

Werkzaamheden:
* Projectleiding van een project voor het ontwikkelen en implementeren van een systematiek voor werkbeheersing (projectmatige werkwijze). Doel van het project is het vergroten van de slagvaardigheid van de organisatie. Het project diende tevens als pilot voor de projectmanagementmethode Prince2. In dit kader is de aanpak conform Prince2 gehanteerd. Voor de te produceren managementdocumenten zijn templates op basis van Prince2 opgezet en gebruikt.
Verantwoordelijk voor een budget van � 550.000,-.
* Projectmanagement van een project (budget � 175.000,-) met als doel het transformeren en implementeren van een in MsAccess ontwikkelde afdelingsgerichte applicatie in een divisiebrede applicatie in Visual Basic voor de registratie van gegevens voor de directe bedrijfsvoering. In de herbouw is gebruik gemaakt van UML en multi-teer architectuur (client/server). Tijdens de projectuitvoering is de omgeving (doelgroep) van het project in verband met de doorstructureringvan de organisatie gewijzigd.


Oktober 1998 - Juni 2002
Zelfstandig

Projectmanagement Consultant

Philips Medical Systems - CIS, Best

Werkzaamheden:
* Opzetten centrale ondersteuningsfunctie.
* Structuren van het primaire ontwikkelproces.
* Structuren van het projectmanagementproces van een globale opdracht t/m het autoriseren van een projectplan.
* Facilitator in het project-startup proces.
* Coachen projectleiders, projectcontrollers en resourcemanagers.
* Opzetten en implementeren structuur projectvoortgang.
* Adviseren en begeleiden van het implementatieproces van een projectmatige werkwijze en projectmanagement-pakket, waarbij de nadruk vooral lag op het motiveren en coachen van de deelnemers.
* Opstellen planningsprocedures en richtlijnen.
* Voorstellen en implementeren van Quality Performance Indicators.
* Ontwikkelen en implementeren van gestructureerde voortgangs-rapportages in de vorm van een projectcockpit.


Oktober 1998 -
Maart 1999
Zelfstandig

Projectmanagement Consultant

KPN Telecom, Groningen

Werkzaamheden:
* Opzetten van standard & guidelines met betrekking tot het eenduidig gebruik van het planningspakket.
* Data-analyse van primaire informatiestromen van het projectmanagementproces met behulp van DataFlowDiagram-technieken.
* Opzetten projectmanagementprocedures en handleidingen.


December 1997 - september 1998
CyberProcess

Projectmanagement Consultant

ING-bank, Amsterdam

Werkzaamheden:
* Begeleiden en adviseren van de projectleiders bij het opzetten van een gestructureerde werkwijze en de hierin opgenomen projectplanning ten behoeve van het 2000-proof maken van de bancaire systemen.
* Voorstellen uitwerken van verbeteringsacties om de nieuwe werkwijze in de organisatie in te bedden.
* Advisering en uitwerken van richtlijnen voor het eenduidig gebruik van het planningspakket.


November 1997 - december 1997
CyberProcess

Projectmanagement Consultant

Eurotransplant International Foundation, Leiden

Werkzaamheden:
* Inventarisatie van knelpunten in de huidige werkwijze.
* Voorstel, op basis van de knelpunten, van actiepunten uitgewerkt. .
* Actiepunten herleiden tot een plan van aanpak voor het implementeren van een projectmatige werkwijze.
* Begeleiden van de pilot-implementatie van het projectmanagementpakket ten behoeve van definitieve keuze.


December 1995 - september 1998
Aphes

Projectmanagement Consultant

Philips Medical Systems - CIS, Best

Werkzaamheden:
* Projectleiding implementatie nieuwe releases van het planningspakket.
* Begeleiden selectieproces projectmanagementpakket.
* Begeleiden pilot-implementatie projectmanagement-pakket t.b.v. definitieve keuze.
* Begeleiding met betrekking tot de weergave van het primaire proces in planningstemplates.
* Structuren van het projectmanagementproces van een globale opdracht t/m het autoriseren van een projectplan.
* Coachen projectleiders en resourcemanagers.
* Structuren van de projectvoortgangsvergaderingen.
* Adviseren en begeleiden van het implementatieproces van een projectmatige werkwijze en projectmanagement-pakket, waarbij de nadruk vooral lag op het motiveren en coachen van de deelnemers.
* Opstellen planningsprocedures en richtlijnen.
* Voorstellen en implementeren van Quality Performance Indicators.


Augustus 1994 - december 1997
Aphes

Projectmanagement Consultant

Rijkswaterstaat directie Zuid-Holland, Rotterdam

Werkzaamheden:
* Inventarisatie en knelpunten huidige werkwijze.
* Begeleiden selectieproces projectmanagementpakket.
* Begeleiding bij het weergeven en vastleggen van het primaire proces in planningstemplates.
* Projectleiding van het implementatieproces van een projectmatige werkwijze en projectmanagementpakket.


Mei 1994 - september 1994
Aphes

Projectmanagement Consultant

KLM Passage/opleidingen, Schiphol

Werkzaamheden:
* Inventarisatie knelpunten huidige werkwijze.
* Begeleiden selectieproces projectmanagementpakket.
* Adviseren, begeleiden bij het implementeren van een projectmatige werkwijze alsmede het projectmanagementpakket.


Februari 1994 - maart 1994
Aphes

Projectmanagement Consultant

Philips Medical Systems MR, Best

Werkzaamheden:
* Inventarisatie knelpunten op het gebied van projectmatige werkwijze en toepassen van planningen.
* Voorstel verbeteringsacties op basis van inventarisatie.
* Implementatie van de acties.
* Opstellen meetpunten met betrekking tot de kwaliteit van de planningen en de werkwijze.
* Coachen van projectleiders/projectcontrollers bij het structureren van het projectmanagementproces.


April 1991 -
maart 1994
Aphes

Projectleider

Nederlandse Spoorwegen, Utrecht

Werkzaamheden:
* Informatieanalyse t.b.v. het systeem "Jaarplan dienstregeling".
* Projectleiding van de fase Functioneel ontwerp t/m invoering van het systeem "Jaarplan dienstregeling".
* Systeem "Jaarplan dienstregeling" is ontwikkeld in Pascal op een VAX met VAX-Rdb als DBMS.


Juli 1989 -
maart 1991
Hoskyns Ltd

Product Consultant

Nerefco

Werkzaamheden:
* Implementatie financieel pakket (Integrated Accounting System).
* Opleiden en adviseren junior product consultant financieel pakket.
* Projectleiding implementaties van interface-ontwikkeling in Cobol met een plantmaintenance-systeem.


Juli 1987 -
juni 1989
Hoskyns Ltd

Projectleider/informatieanalist

Scaldia Papier, Wilrijk (B)

Werkzaamheden:
* Projectleiding implementatie groothandelstoepassing (financieel, logistiek, verkoop en voorraadbeheer).
* Informatieanalyse en fit-analyse op de primaire processen van het groothandelspakket.
* Opleiden van de gebruikers in het toepassen van het pakket in de dagelijkse werkzaamheden.


December 1986 - mei 1987
Hoskyns Ltd

Informatieanalist

Ministerie van Financi�n, Den Haag

Werkzaamheden:
* Uitvoeren toepasbaarheidsonderzoek ten behoeve van Inspecties Registratie en Successies van het Ministerie voor ontwikkeling van registratie-systemen met behulp van PC's.
* Vooronderzoek van Douane Meldkamer (opsporingsdienst), waarbij het zwaartepunt lag op de aansluiting met externe systemen, bijvoorbeeld: Kentekenregistratiesysteem in Veendam, Walradarinformatiesysteem van Havendienst.


Juni 1986 - november 1986
BSO

Systeemontwerper

BK-Gas, Amsterdam

Werkzaamheden:
* Functioneel en technisch ontwerp applicatie voor groothandeladministratie inclusief accijns- en liters150C administratie.
* Data-analyse en database-design.
* Applicatie is ontwikkeld in COBOL met gebruikmaking van Image3000 (HP) als DBMS.
* Implementatie ontwikkelde applicatie in organisatie.


Maart 1978 -
mei 1986
BSO

Systeemanalist/programmeur Systeemontwerper

British Petroleum, Amsterdam

Werkzaamheden:
* Programmering van nieuwbouw-systemen, in COBOL voor System34 en System36 van IBM, voor de olieadministratie van de dochterondernemingen.
* Na het ontwikkelen van deze systemen verantwoordelijk voor het actueel houden van de systemen aan de veranderende regelgeving van overheidswege en de technologische ontwikkelingen van de gebruikte hardware en datacommunicatiemiddelen.


Cephirus Projectmanagement Consultancy bv
Een andere kijk op projectmanagement