No Title
cv: 4436 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sSenior Architect / manager
Vaassen
In overleg
opdracht

Regulier
° Partime Bedrijfskunde Erasmus Universiteit Rotterdam (met HRM, verandermanagement en kennismanagement, als hoofdvakken)
° European Master Facilitair Management (university of Greenwich)
° Facilitair Management HBO (IFMEC)
° Technische Facilitair Management HBO (Hogeschool Utrecht)
° Digitale Telecommunicatie HBO (Hogeschool Utrecht)
° Elektrotechniek MBO (MTS Apeldoorn)


° Enterprise Architecture Modeling with ArchiMate (CIBIT)° Masterclass Enterprise Integration & Service Oriented Architectures (CIBIT)° Testbed (Bizzdesign)
° Business & Information Architecture IAF (CGE&Y)
° Governance architecture IAF (CGEY)
° Advance IS & TI architecture IAF (CGEY)
° Architecture-core IAF (CGE&Y)
° Architecture Design Fundamentals IAF (CGE&Y)
° Business Process Development (CGE&Y)
° De ondernemende Consultant (CGE&Y)° Selling Consultancy (CGE&Y)° Project Management (CGE&Y)
° Adaptive Selling (CGE&Y)
° Management Consultancy program (CGE&Y)
° Inzicht in Invloed (bureau Zuidema)
° Enhanced Telecom Operations Map eTOM (zelf studie)
° ITIL Service Manager (PSI-consult)
° Prince II (Pink)
° Personal Development (Kok & de Vos)

Competentie profiel Ik ben een pragmaticus met gevoel voor strategie én efficiency. De belangrijkste ambitie in mijn werk is om dingen voor elkaar te krijgen. Hierbij denk ik in (en werk ik met) mensen in plaats van in systemen. Met een sterk inlevingsvermogen en sterke analytische vaardigheden ben ik zeer bedreven in de vertaalslag van functionele wensen naar concrete oplossingen. Ik ben hierbij opbouwend kritisch en denk altijd in termen van mogelijkheden en ben ervan overtuigd dat er voor elk probleem een oplossing is. Tenslotte hecht ik veel waarde aan ruimte voor eigen verantwoordelijkheid; dit zorgt voor grote betrokkenheid en stimuleert de zelfontwikkeling van medewerkers. Zelfreflectie, zelfkennis en een regelmatige beoordeling hebben mij instaat gesteld om mijn vaardigheden te ontwikkelen en mijn persoonlijke ambities te realiseren. Ook in de toekomst zullen zij richting geven aan mijn verdere professionaliseren vanuit de overtuiging van een leven lang leren.


Periode: december 2005 - heden
Opdrachtgever: Belastingdienst B/CICT
Functie: Senior Business Architect Toeslagen
Taken & verantwoordelijkheid: Voor de huur- en zorg toeslag wordt er binnen de Belastingdienst organisatie een nieuwe Toeslagen organisatie gebouwd. De bouw kenmerkt zich door enerzijds grote politieke druk en maatschappelijke impact en anderzijds grote onzekerheid mbt inrichtingseisen.Persoonlijke bijdrage:· Samenstellen van proces- en applicatiearchitectuur· Controle toepassing proces- en applicatiearchitectuur in proces-, basis- en detailontwerp· Professionalisering procesarchitectuur en -ontwerp en applicatiearchitectuur· Ontwikkelingen (politiek) vertalen naar consequenties voor proces- en applicatiearchitectuur en -ontwerp

Periode: oktober 2005 - januari 2006
Opdrachtgever: Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) RvB
Functie: Architect / business consultant
Taken & verantwoordelijkheid: Het CWI wil haar dienstverlening richting werkgevers verder verbeteren met als doel de instroom in de WW en WWB te temperen en de uitstroom uit de WW en WWB te bevorderen. Hiervoor wil het CWI een zgn. closed user group faciliteit ontwikkelen. Voordat met het ontwerp wordt aangevangen wil het CWI weten wat de te verwachten baten in relatie tot de verwachte kosten zijn. Hiervoor wordt een businesscase opgesteld.Persoonlijke bijdrage:· Opstellen businesscase· Onderzoeken mogelijke oplossingen met hun baten en kosten· Afstemmen oplossingsrichtingen met de business· Presentatie en aanbeveling aan Raad van Bestuur CWI
Periode: januari 2005 - oktober 2005
Opdrachtgever: Achmea Business Unit Bedrijven
Functie: Senior consultant
Taken & verantwoordelijkheid: Project 1: ABU Bedrijven wil weten hoe zij tijdens de transitie van haar polisadministratie haar B2B E-business dienstverlening kan continueren en verder uitbouwen zodat bestaande omzet gewaarborgd blijft en New Business gegenereerd kan worden.Project 2: Met de transitie van de polisadministratie wordt ook de management informatie (MI) functie getroffen. ABU Bedrijven wil weten hoe de MI functie gewaarborgd kan worden in de context van een gefaseerde transitie.Project 3: Onderzoek naar de mate waarin en de wijze waarop de (business- en informatie) analyse functie verder geprofessionaliseerd kan worden.Persoonlijke bijdrage project 1, 2 en 3:· Onderzoek naar diverse oplossingsrichtingen · Onderzoek naar organisatorische en technologische mogelijkheden· Onderzoek naar huidige processen · Afstemming oplossingsrichting met business· Voor project 1 zijn tijdens de ontwerp fase functional en non-functional requirements nader gespecificeerd.

Periode: september 2004 - januari 2005
Opdrachtgever: Achmea ABU bedrijven
Functie: Senior consultant
Taken & verantwoordelijkheid: De doelstelling van het Kameleon programma is het integreren van twee polisadministraties voor zowel ABU Bedrijven als ABU Intermediair. Randvoorwaarde voor het Kameleon programma is dat ABU Bedrijven en ABU Intermediair werken met dezelfde debiteurenadministratie (Fisy) en dat de ABU Bedrijven polisadministratie (BEVER) gekoppeld wordt aan deze gemeenschappelijke debiteurenadministratie.Het project Facturatie heeft tot doel dit te realiseren. Het project Uitvoer heeft tot doel om de uitvoer infrastructuur voor het programma Kameleon te ontwerpen.Persoonlijke bijdrage:Facturatie· Onderzoek naar diverse oplossingsrichtingen · Onderzoek naar huidige processen geldverkeer en opstellen gewenste situatie· Afstemming oplossingsrichting met businessUitvoer· Onderzoek naar diverse oplossingsrichtingen · Onderzoek naar huidige processen uitvoer en opstellen gewenste situatie· Afstemming oplossingsrichting met business
Periode: december 2002 - september 2004
Opdrachtgever: UWV (uitvoering werknemersverzekeringen)
Functie: Bedrijfsarchitect en plv. Teammanager
Taken & verantwoordelijkheid: · Verantwoordelijk voor inhoud en totstandkoming van integrale teamplannen · Coachen en leidinggeven aan team van 8 architecten· Beschrijven en inrichten van diverse architectuur processen op basis van DYA (dynamische architectuur, Sogeti). Deze processen zijn ingebed in strategischeplanning-, informatieplanning- en programma/projectplanning-cyclus;· Introductie van modellencyclus gebaseerd op Panfox/BMI. Deze modellencyclus vormt de basis voor de UWV referentie architectuur;· Introductie diverse methoden en technieken variërend van procesmodellering, organisatieverandering, systeemontwikkeling tot programma- en projectmanagement;· Voor het ondersteunen van de besluitvorming van de RvB is een raamwerk ontwikkeld waarin architectuur geplaatst is tussen strategie & beleid enerzijds en ontwikkeling en exploitatie anderzijds;· Voor een tweetal programma's is de lead-architectenrol vervuld. Door in samenwerking met programma-, project- en lijnmanagement de architectuur te beschrijven. Vervolgens is vanuit een zgn. design-office de analyse en ontwerp fase begeleidt en de daaruit voortkomende resultaten getoetst;

Periode: juni 2002 - november 2002
Opdrachtgever: Ministerie VROM
Rol: Organisatie & ICT architect
Omgeving: Plv Secretaris Generaal (pSG) ministerie VROM
Taken & verantwoordelijkheid: Op basis van verricht onderzoek naar de ICT functie, VROM pSG / programma bureau ICT sprong adviseren bij de implementatie van de uit het rapport voortkomende conclusies en aanbevelingen. De implementatie kende verschillende stromen, procesmanagement, architectuur, ICT management, Total Cost of Ownership.

Periode: augustus 2002 - november 2002
Opdrachtgever: NATO
Rol: Management consultant
Omgeving: NATO NC3A
Taken & verantwoordelijkheid: Voor de NATO is een haalbaarheid studie uitgevoerd naar de introductie van Service Level Management gebaseerd op het Enhanced Telecom Operations Map (eTOM) framework met een sterke focus op het proces rond om Service Level Agreements en standaardisatie van producten en diensten.Primair richt de studie zich op de NATO Next Generation Communication System omgeving (een NATO breed communicatie platform). Secundair is de implementatie van Service Level Management binnen de gehele NATO organisatie beschouwd.

Periode: april 2002 - juni 2002
Opdrachtgever: Politie ICT Zuid (samenwerkingsverband van de 6 zuidelijke politiekorpsen)
Rol: Lead architect / bid manager
Omgeving: Offerte traject intern CGE&Y
Taken & verantwoordelijkheid: Verantwoordelijk voor proces en inhoud van het offerte traject. Naast sturing gegeven aan team van (interne en externe) architecten en engineers het inhoudelijk afstemmen van de verschillende deel resultaten. Omvang van de offerte (13 mln) betrof een aanbieding voor het ontwerpen en implementeren van een centraal (van 6 naar 1) rekencentra, vernieuwen van de infrastructuur voor diverse platformen, ontsluiting van de verschillende platformen voor 7400 werkplekken, ontwerpen en implementeren van een system- en service management omgeving en reorganiseren ICT functie.

Periode: december 2001 - april 2002
Opdrachtgever: Ministerie VROM
Rol: Project Leider / Lead Architect
Omgeving: Plv Secretaris Generaal (pSG) ministerie VROM
Taken & verantwoordelijkheid: Vanuit de ambitie een voorhoede departement te zijn in toepassing van IT is voor het VROM een integraal inzicht gegeven in de kwaliteit van de huidige ICT-functie. Dit inzicht als AS-IS dient als afsprong naar gewenste vernieuwingen in de ICT-functieIn dit verband is door de pSG verzocht het uitvoeren van een integrale, departementsbrede doorlichting van de ICT-functie van het ministerie op de aspecten Management & Organisatie, Mens & Cultuur, Applicaties & Processen, Technische Infrastructuur, Organisatie van de Exploitatieomgeving en Kostenniveau. Voor elk van de aspecten is een domeinonderzoeker verantwoordelijk. Het assessment vindt plaats in het kader van een voorgenomen "ICT-sprong" en dient ter vaststelling van de huidige status van de ICT-functie en een pakket verbetermaatregelen om de sprong met succes te maken.

Periode: oktober 2001 - februari 2002
Opdrachtgever: COA
Rol: Aspectmanager implementatie / Algemeen projectmanager
Omgeving: COA Directie ICT
Taken & verantwoordelijkheid: Initiële / Eenmalige taken· · Inventariseren van alle implementaties van beleid, systemen, releases en veranderingen die door of namens ICT worden geïnitieerd (focus: directie ICT) of die een ICT aspect of raakvlak hebben (focus: COA breed).· Schrijven van het visiedocument "implementeren is veranderen" dat als uitgangspunt dient voor het handelen van de Aspectmanager Implementatie· · Faciliteren van de besluitvorming over de vaststelling van het visiedocument. Structurele taken· · Aanreiken van specifieke kennis over implementeren en verandermanagement aan klanten binnen het COA en projecten binnen Directie ICT.· Adviseren bij en toetsen van business cases op implementatieaspecten. · Adviseren bij en toetsen van plannen van aanpak van projecten op gebruik/afwijking van het standaard implementatieplan· · Zicht houden op en administratie bijhouden van implementatietrajecten (bij welk organisatiedeel, welke activiteiten, fasen)· · Onderhouden van visiedocument en standaard implementatieplan (evalueren, verbeteren, bekend stellen).· Voor een viertal projecten de rol van Algemeen Projectmanager vervult. Dit is binnen COA een overall verantwoordelijkheid voor afzonderlijke projecten die door projectleiders worden uitgevoerd.

Periode: augustus 2001 - oktober 2001
Opdrachtgever: RDW
Rol: Architect
Omgeving: RDW ICT
Taken & verantwoordelijkheid: Als gevolg van de interne technologische vernieuwing en als gevolg van de externe vraag naar nieuwe toepassingen, is de informatiehuishouding van de RDW de afgelopen jaren sterk veranderd. Hierdoor is een combinatie van oude en nieuwe technologie ontstaan welke bij het management van de RDW vragen oproept betreffende beheersbaarheid en bestuurbaarheid. Voor de beantwoording van deze vragen zijn twee activiteiten uitgevoerd:· beschrijving van de huidige infrastructuur en de huidige informatie systemen;· risico analyse voor de korte- en lange termijn.

Periode: maart 2001 - augustus 2001
Opdrachtgever: Philips
Rol: Service Level Manager
Omgeving: Philips Corporate IT
Taken & verantwoordelijkheid: Philips ontwikkelt een global E-business platform voor alle Philips Product Divisies (PD) als een separate sales & marketing kanaal naast de bestaande retail kanalen.Het global E-business platform stelt de PD in staat haar producten via het internet aan te bieden en haar retailers en consumers direct orders te laten plaatsen via het internet. Voor het definiëren, overeenkomen en beheren van de te leveren service heeft Philips gekozen voor de Service Level Management (SLM) methode volgens ITIL. Op basis van deze methode is het SLM proces ingericht, beschreven en uitgevoerd. Bij het inrichten en uitvoeren van het proces zijn o.a. de volgende aspecten mee genomen:· Initiëren en onderhouden klant contact· Initiëren en onderhouden contact met externe en interne dienstverleners· Beschrijven dienstverlening· Vastleggen overeenkomsten in SLA en underpinning contracts· Afstemmen verschillende service support en delivery processen Bij het beschrijven is er gebruik gemaakt van Philips richtlijnen voor AO.

Periode: februari 2000 - december 2000
Organisatie: Advanced Matching Systems Europe
Functie: Business line manager
Taken & verantwoordelijkheid: Matchcare richt zich op dienstverlening en conceptontwikkeling voor professionals die vraag en aanbod bij elkaar brengen. Matchcare is vooral actief in de arbeidsmarkt. Binnen dit 'domein' levert Matchcare producten en diensten zoals data, kant-en-klare databases, matchingtools, analyse-omgevingen en informatie (via rapporten en websites). Persoonlijke bijdrage: Het opstellen van productplannen en het dragen van verantwoordelijkheid voor de uitvoering daarvan. Het dragen van budget- en omzetverantwoordelijkheid. Het voeren van onderhandelingen met prospects en klanten en het afsluiten van contracten. Het initiëren van productinnovatie.

Periode: februari 1999 - december 1999
Opdrachtgever: KPN
Rol: Interim manager
Omgeving: KPN Werkplekservices regio Noord-West
Taken & verantwoordelijkheid: Als Lijn manager leiding gegeven aan ca. 20 personen en verantwoordelijk voor performance- en kwaliteitsverbeteringen mbt de dienstverlening van KPN werkplekservices regio noord-west en de rapportage hierom trend.Hiervoor zijn verbeteringen aan gebracht in de communicatie (intern en extern) en procedures omtrent aanvraag, levering en facturering van dienstenverlening.Tevens is inhoud gegeven aan het HRM beleid van KPN tav beoordelen en ontwikkelen van de medewerker.

Periode: januari 1999 - januari 2000
Opdrachtgever: Koninklijke Landmacht
Rol: Changemanager / projectadviseur
Omgeving: Defensie Y2K
Taken & verantwoordelijkheid: Werkzaam bij KL / NATCO als projectadviseur en changemanager binnen het Y2K project van de KL (ACT-NOW!) met als opdracht het stroomlijnen van het project en het beleggen van het beheer-model binnen de KL op basis van de ITIL methodiek.Het project omvat de implementatie van een voor de KL geheel nieuw platform gebaseerd op Microsoft NT4. Hiervoor worden o.a. ruim 18.000 PC's vervangen of opgewaardeerd en ruim 400 servers vervangen of opgewaardeerd in een tijdsbestek van 14 maanden (1-11-1998 t/m 31-12-1999).Persoonlijke bijdrage:Voor het stroomlijnen van het project zijn diverse analyses uitgevoerd naar het functioneren van het project resulterende in aanbevelingen. Hierop zijn verschillende aanpassingen doorgevoerd in o.a. project organisatie, interne- en externe communicatie en project aanpak. Voor het beleggen van het beheer-model is er coördinatie gevoerd over het beschrijven van taken, activiteiten en bijbehorende beheer-tools en het vertalen van deze aspecten naar de ITIL- processen. Hier zijn zowel de ontwerp-, als de implementatie-, als de verschillende beheer-partijen actief bij betrokken. Resultaat van deze activiteiten was een beheerhandleiding waarvan de inhoud en werkwijze vervolgens door en binnen de staande beheerorganisatie is gewaarborgd.

Periode: mei 1998 - januari 1999
Opdrachtgever: Rabobank
Rol: Productmanager
Omgeving: Rabofacet werkplekservices
Taken & verantwoordelijkheid: Werkzaam als productmanager bij Rabofacet business unit WerkPlek Services (WPS) afdeling Informatie en Communicatie Rabofacet (ICR) voor het aandachtsgebied netwerkomgeving en infrastructuur. De opdracht omvat het vorm- en inhoud geven aan de rol van productmanager binnen een omgeving die door reorganisatie sterk in ontwikkeling is.

Periode: december 1997 - april 1998
Rol: Projectmanager implementatie
Omgeving: Sector Decentraal Beheer & Exploitatie (B/AC)
Taken & verantwoordelijkheid: De implementatie van een standaard fileserver configuratie op alle (ca. 500) fileservers binnen de Belastingdienst ten behoeve van het succesvol kunnen implementeren van Windows NT. Het betrof het ontwikkelen van een implementatie scenario, inrichten opleidingen, afbakenen van verantwoordelijkheden en invoering van nieuwe werkwijze (operationeel beheer), bepaling van technisch locatie afhankelijk draaiboek, verantwoordelijk voor wijziging in configuratie database (change management) en de feitelijke implementatie. Persoonlijke bijdrage:Project manager. Projectresultaat bereikt door gebruikmaking van de BPM methode (BAC Project Management) waaronder voorbereiding, projectcontrol, projectuitvoering en projecteinde.Projectbezetting: 28 personen

Periode: mei 1997 - december 1997
Rol: Projectmanager implementatie
Omgeving: Sector Decentraal Beheer & Exploitatie (B/AC)
Taken & verantwoordelijkheid: De migratie van Novell Netware 3.11 en 4.10 naar Novell Netware 4.11 op de ca. 500 fileservers binnen de Belastingdienst. Het betrof het ontwikkelen van een implementatie scenario, inrichten opleidingen, afbakenen van verantwoordelijkheden en invoering van nieuwe werkwijze (operationeel beheer), bepaling van technisch locatie afhankelijk draaiboek, verantwoordelijk voor wijziging in configuratie database (change management) en de feitelijke implementatie. Persoonlijke bijdrage:Project manager. Projectresultaat bereikt door gebruikmaking van de BPM methode (BAC Project Management) waaronder voorbereiding, projectcontrole, projectuitvoering en projecteinde.Projectbezetting: 32 personen

Periode: juni 1996 - mei 1997
Functie: Projectmanager technische infrastructuur
Omgeving: Sector Decentraal Beheer & Exploitatie (B/AC)
Taken & verantwoordelijkheid: Naar aanleiding van een (huisvesting)reorganisatie binnen Douane Rotterdam het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe automatiseringsinfrastructuur. Het betrof het ontwikkelen per locatie van een functioneel programma van eisen, technisch programma van eisen, netwerk ontwerp, ontwerp computerruimte en inspectie tijdens renovatie of nieuwbouw werkzaamheden op hiervoor genoemde punten.Persoonlijke bijdrage:Eindverantwoordelijke voor het totale projectresultaat. Projectresultaat bereikt door gebruikmaking van de BPM methode (BAC Project Management) waaronder voorbereiding, projectcontrol, projectuitvoering en projecteinde.