No Title
cv: 5362 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sICT adviseur
Delft
per 1 feb-mrt 2013 gedeeltelijk
Opdracht


Markt- & Branche-ervaring
* Defensie
* Openbare Orde en Veiligheid
* Publieke sector
* Transport sector
* Financi�le sector
* Gezondheidszorg
* Telecommunicatie
Kennis & Competenties
* ICT advies & innovatie
* Informatie & requirements analist, functioneel ontwerp
* Systeem/software architect
* Informatie gestuurd optreden, command & control: C3I, NCW & NEC, trainers & simulators
* RUP, UML & patterns, SOA, Model Driven Development
* Tools: DOORS, Rational Suite, Select, Visio Architect, Visual Studio
* Ontwikkeling: C#.Net, ASP.Net, Web services, XML, XHTML en CSS, C++
* Databases: SQL Server (T-SQL), Oracle (PL-SQL)

ICT adviseur
5 jaar2002
Informatie Analist
7 jaar2000
Requirements Analist
5 jaar2002
Systeem/Software Architect
10 jaar1997
Software Ontwikkelaar
>10 jaar1996
Technisch Projectleider
10 jaar1997
IT Kennis
Kennis gebied / tools
Ervaring:
OMT / UML / RUP / Patterns
11 jaar1996
C#.Net / ASP.Net
5 jaar2002
Rational Suite
8 jaar1999
MS Visual Studio
11 jaar1996
Service Oriented Architectures
5 jaar2002
XML / webservices
5 jaar2002
DOORS
2 jaar2005
SQL Server (T-SQL), Oracle (PL-SQL)
10 jaar1997, 10 jaar1996
C++
13 jaar1994
Talen: Nederlands
Moedertaal: Engels
Vloeiend
Duits
Kundig
Screening
Ministerie van Defensie
Hoogte B
NATO
NATO SECRET


Functies: / Rollen
Functie: / Rol
Ervaring:
Rollen
ICT adviseur
Nils houdt zich altijd goed op de hoogte van de laatste technologische ontwikkelingen en vertaalt dit naar concrete innovatieve oplossingen voor klanten. Hij heeft een neus voor trends en hun mogelijke toepassingen. Op deze wijze kan hij bedrijven optimaal adviseren bij het aanpassen of optimaliseren van de bedrijfsvoering en informatievoorziening aan de snelle technologische ICT ontwikkelingen.
Informatie & requirements analist
Een van Nils bijzondere kwaliteiten is het maken van een vertaalslag van de bedrijfs- en gebruikerswensen naar de eisen voor een nieuw procesondersteunend geautomatiseerd systeem. Vanuit een visie op het systeem, concepten voor gebruikersinterfaces, gebruikscenario's destilleert Nils de benodigde systeemeisen. Vervolgens communiceert hij deze met de toekomstige gebruikers in voor hen begrijpelijke termen met het oog op gebruiksvriendelijkheid en het op effectieve wijze vervullen van de gebruikersbehoeftes.
Systeem & software architect
Ondanks een diversiteit aan rollen heeft Nils zich vanaf het begin van zijn carri�re gefocust op de ontwikkeling van zijn software-architectvaardigheden. Hierbij heeft hij zich hoofdzakelijk gericht op 'model driven development'. Nils ontwerpt een systeem vanuit de context van de bedrijfsdoelen en -processen en vanuit een aansluitende, duidelijke visie. Hierbij maakt hij gebruik van technieken en methodieken zoals RUP, UML, patterns, service oriented architectures.
Software ontwikkelaar
Hoewel Nils zich focust op ontwerpen van systeemarchitecturen, ontwikkelt hij nog altijd software, alweer 12 jaar. Op deze wijze kan hij voortdurend alert blijven op de laatste ontwikkelingen op software gebied. Het is belangrijk de werking van de sleutel elementen van een architectuur aan te kunnen tonen in software. Nils richt zich nu voornamelijk op C# en het .Net platform, ASP.Net en SQL Server. Maar hij kan ook prima uit de voeten in VB.Net, PL-SQL of C++.
Ca:rri�re Samenvatting
Periode:
Bedrijf
2006 tot heden
PrimeSkapes
1999 tot 2006
LogicaCMG Nederland B.V.
1997 tot 1999
Telematic Systems en Services B.V.
1996 tot 1997
Document Access B.V. (nu EDS)
Opleiding:
Ir. Technische Natuurkunde, Technische Universiteit Delft, 1997
Recente projecten

mrt 2007 - mei 2007 : Requirements analist Defensie
Joint Common Operational Picture v0.5 (JCOP) - NATO C3 Agency
Het systeem JCOP wordt ingezet in een Joint Head Quarter (JFC Naples) voor het bewaken van een missie op strategisch niveau ("Situational Awareness"). Het systeem ondersteunt de commandant in zijn analyse of een missie volgens plan wordt uitgevoerd. JCOP is na de missies een van de belangrijkste ontwikkelingen binnen NATO.
JCOP is een systeem van systemen. Hierbij bieden de bestaande systemen gegevens aan middels web-services en kunnen worden weergegeven op een digitale kaart op het scherm. Dit zijn o.a. command & control (C2) systemen (land, lucht, maritiem & joint), logistieke systemen en "live" feeds (o.a. radars). Deze gegevens worden door het systeem JCOP gecombineerd tot een Joint Common Operational Picture zoals gespecificeerd door de Standard Operating Procedures (SOP) voor een JHQ.
Het systeem JCOP is in gebruik door Joint Force Command Naples voor het bewaken van de missie in o.a. Kosovo. Het is ontwikkeld tot een operationeel systeem dat gebruikt zal worden door de NATO Response Force (NRF), velerlei excercises en wordt mogelijk binnenkort ingezet in Afghanistan.
Nu het systeem in gebruik is komen er nieuwe eisen voor het systeem vanuit verschillend perspectieven. Zoals deployment, training, informatie management, de gebruikers etc.
Nils was verantwoordelijk voor het aanpassen van visie en doelstellingen m.b.t. de volgende versie van JCOP. Nils was verantwoordelijk voor de definitie van de requirements analyse aanpak met de bijbehorende inrichten van de ondersteunde applicatie (DOORS). Defini�ren van de focus gebieden voor de requirements capture. Ondersteunende rol voor de systeem architecten van de onderliggende systemen (JWEB, ICC, LC2IS, NIRIS) m.b.t. ontwikkeling van nieuwe & verbeterde concepten.
* RUP, Visie document, Concept development, Requirements engineering aanpak, inrichten DOORS requirements management tool.

okt 2006 - feb 2007 : Analist, testco�rdinator & testontwikkelaar Defensie
Joint Common Operational Picture (JCOP) - NATO C3 Agency
De JCOP wordt gebruikt in een JHQ voor het bewaken van een missie op strategisch niveau (zie verder boven). Gedurende een periode van enkele maanden is vanuit bestaande systemen een ge�ntegreerd systeem gebouwd die een JCOP weergeeft voor een NATO missie.
Nils was verantwoordelijk voor de definitie van deployment strategie voor JCOP in JFC Naples. Hij was verantwoordelijk voor test co�rdinatie en specificatie. Nils begeleidde de testen met de operators. Communiceerde de resultaten aan de verschillende systeem architecten. Adviseerde in adapteren van nieuwe concepten, brainstorming. Nils ondersteunde bij de ontwikkeling van de trainingen met ondersteuning van de key-operators in Napels. Nils leidde de finale acceptatie test van JCOP afgenomen met het NATO CIS Services Agency (NCSA) in Mons/SHAPE.
* RUP, process-analysis, use-case analysis, concept-development, brainstorming, test co�rdinatie & specificatie.
aug 2006 - okt 2006 : Analist, adviseur, ontwikkelaar Defensie
FSS / MULAN - Defensie Telematica Organisatie (DTO), Ministerie van Defensie
Met Ministerie van Defensie voert een grote migratie (MULAN) uit van alle werkplekken en servers naar Windows XP en Server 2003. Dit betekent dat ook alle bestaande applicatie gemigreerd moeten worden naar deze beide platformen. Dit wordt uitgevoerd door DTO. DTO kwam tot de ontdekking dat het migreren naar MULAN van applicaties die gebruikmaken van DCOM/COM+ als communicatiemiddel grote problemen gaf.
Nils heeft een rapport opgeleverd met een exacte beschrijving hoe bestaande applicaties die gebruik maken van Visual Basic/COM+/Oracle gemigreerd moeten worden rekening houdend met de hogere beveiligingseisen van Windows Server 2003. Nils heeft een applicatie volledig gemigreerd (Financi�le Systemen Schiphol van de KMar).
* Advies, applicatie migratie naar Windows XP & Sever 2003, DCOM/COM+ met Visual Basic, VMWare, Oracle, Migratie FSS naar MULAN.

jun 2006 - jul 2006 : Ontwerper, ontwikkelaar Internet
Web-site: PrimeSkapes - PrimeSkapes.com
PrimeSkapes is een van de bedrijven van Nils. Hij is zelf verantwoordelijk voor het ontwerpen en bouwen van de web-site. Nils heeft alle aspecten van de ontwikkeling van de web-site zelf uitgevoerd. Ontwikkelen van logo's, grafische lay-out en alle grafische elementen van de web-site. Ontwikkelen van de ASP.Net pagina's gebruikmakend van XHTML, C#, Cascading Style Sheets (CSS), SQL Server.
* RUP, UML, MS Visio, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, MS Visual Studio, ASP.Net, CSS, C#, SQL Server 2005.

Ca:rri�re Overzicht
jun 2005 - mei 2006 : Systeem architect, ontwikkelaar Defensie
Titaan Team Trainer - School Verbindingsdienst, Koninklijke Landmacht
Tijdens het gebruik van het Theatre Independent Tactical Army Airforce Network (TITAAN) in het veld is gebleken, dat er inmiddels wel een voldoende technische kennis aanwezig is, maar dat in het beheer van het netwerk de onderlinge communicatie nog niet goed verloopt. Tevens is gebleken dat het uitvoeren van een Transfer of Command moeizaam verloopt en er behoefte is aan een simulatie-omgeving om zowel de communicatie als ook het uitvoeren van taken als Transfer of Command, Join en Leave te oefenen. Hiervoor wordt de huidige TITAAN-Trainer opnieuw ontworpen om in team verband te kunnen trainen op basis van realistische scenario's.
Nils was verantwoordelijk voor het ontwerp van een nieuwe service geori�nteerde architectuur om een compleet TITAAN netwerk te simuleren. De sleutel elementen van het ontwerp zijn door Nils in C# gebouwd en aangetoond. Nils was verantwoordelijk voor de overdracht van het ontwerp en de implementatie aan de architect en ontwikkelaars verantwoordelijk voor de bouw. Nils treedt op als reviewer en projectadviseur voor de realisatie en heeft daarvoor een ontwikkelplan geschreven. Het complete UML model is in Rational Rose gemaakt en opgeleverd. De applicaties en code is gemaakt in C# met behulp van Microsoft Visual Studio (2005).
* RUP, Rational Rose, Model driven development, Visual Studio 2005, SourceSafe, MS SQL Server 2005, SOA, .Net v2, generics, C#.Net, MS Enterprise Library, web services, remoting, ADO.Net, XML.
sept 2005 - mrt 2006: Requirements analist Defensie
Land Command & Control Information Services (LC2IS) - NATO C3 Agency
De afgelopen jaren is binnen het NC3A een onderzoeksprogramma uitgevoerd naar een nieuw command & control applicatie voor missies op het land. Op basis van de resultaten van dit onderzoek werd geconcludeerd dat het haalbaar en wenselijk is om hiervoor een systeem aan te schaffen bij de defensie industrie. Als onderdeel van het op te stellen Statement of Work diende een System Requirements Specificatie (SRS) te worden opgesteld.
Nils begon de opdracht met het geven van workshops en afnemen van interviews met gebruikers op de hoofdkwartieren van NATO in Europa voor het achterhalen van de gebruikerseisen. Met de vertegenwoordigers van de verschillende hoofdkwartieren (o.a. Napels, Heidelberg, Madrid) is een visiedocument geschreven om de scope en het doel van het systeem te beschrijven. Om het verkrijgen van de systeemspecificaties te versnellen heeft Nils in een week alle C2 systemen van de bij NATO aangesloten landen mogen bekijken om de beste elementen over te nemen. In de requirements fase heeft Nils samen met NC3A een ontwerp gemaakt voor een Command & Control systeem voor het volgende decennium. Op basis van een door Nils ontworpen gebruikers interface en concept model is een SRS tot stand gebracht met Nils als mede eindverantwoordelijke.
Voor het beheer van de requirements is gebruik gemaakt van DOORS. In deze tool werden de relaties gelegd tussen requirements onderling en o.a. workshopresultaten, NATO processen, key use-cases en de NATO Target Architecture. De gebruikers-interface is opgeleverd als een PowerPoint presentatie.
* Workshops, interviews, Rational Unified Process (RUP), proces-analyse, use-case analyse, DOORS (Telelogic), MS Visio, Mockup development, MS PowerPoint, LC2IS Prototype.

jan 2004 - mei 2005: Systeem architect, ontwikkelaar Openbare Orde en Veiligheid
@MIGO - TNO en de Koninklijke Marechaussee
De afkorting @MIGO staat voor Algemeen Mobiel Informatie gestuurd Optreden. De Koninklijke Marechaussee (KMar) is sinds de invoering van Schengen o.a. belast met de uitvoering van de wettelijke taken die vallen binnen het taakveld Handhaving Vreemdelingenwetgeving. De KMar controleert hiervoor de inreis-routes langs de grens steekproefsgewijs en (vooral) op goed geluk.
Om de KMar informatiegestuurd te kunnen laten optreden (IGO) worden camera's ge�nstalleerd (A16 bij Breda) die alle auto's registreren die de grens passeren. Tevens wordt alle informatie omtrent staandehoudingen verzameld.
Met data-mining kan met deze gegevens inzicht worden verkregen in verdachte in- en uitreispatronen van een voertuig of categorie�n van voertuigen die o.a. mensensmokkelaars gebruiken. Na analyse worden zogenaamde profielen geabstraheerd die het verdachte gedrag representeren. Zodra een voertuig die aan dat profiel voldoet de grens passeert wordt een signaal gestuurd via GPRS naar een handheld (PocketPC) van een groepscommandant die het voertuig laat staande houden door een motorrijder die na de grens is opgesteld.
Als systeem architect eindverantwoordelijke voor de hardware en software architectuur. Het team van ontwerpers en ontwikkelaars bestond uit maximaal 10 mensen. De architectuur is door Nils ontworpen en bestaat uit de volgende componenten: 'realtime' messaging, een gedistribueerde service geori�nteerde architectuur op basis van 'remote' componenten en een beveiligde verbinding middels webservices gebruikt door handhelds (PDAs). Deze componenten architectuur is volledig gebaseerd op interfaces. Hierbij heeft Nils ook grote delen van het systeem zelf gerealiseerd, van requirements-analyse, UML ontwerp tot en met de implementatie van backoffice applicaties, GUIs, koppelingen met interne databases en politie databases in C# en SQL Server. Als projectstandaard wordt gebruik gemaakt van RUP, UML en .Net (C#). Nils heeft het systeem gedemonstreerd op interne defensie conferenties en gepresenteerd aan de bevelhebber op het commandantenoverleg.
* RUP, Rational Rose, UML, model driven development, Visual Studio 2003, SourceSafe, MS SQL Server 2000, T-SQL, SOA, async. msg. passing bus architecture, near real-time, C#.Net, multi-threading, .Net compact framework, PocketPC, Secure web services, remoting, ADO.Net, XML over tcp/ip, data-mining.
nov 2003 - jan 2004: Informatie analist Transport sector
DIANTA - Inspectie Verkeer en Waterstaat
Deze applicatie (DIANTA) wordt in gebruik genomen bij de invoering van de digitale tachograaf (DT) in nieuwe vrachtwagens voor het controleren van de rij- en rusttijden van chauffeurs. De rij- en rusttijden worden digitaal opgeslagen in de DT en op een persoonsgebonden smartcard van de bestuurder. De mobiele applicatie leest de gegevens in en controleert deze op de Arbeidstijden Wet. De gegevens worden digitaal getekend met behulp van een (crypto) smartcard van de inspecteur ten behoeve van de integriteit en authenticiteit van de gegevens.
De rijbewijs-, voertuig- en vergunninggegevens worden op het backoffice gecontroleerd o.a. bij het RDW. Hiervoor wordt een beveiligde verbinding middels GPRS met het backoffice opgezet. De verworven gegevens worden bij een geconstateerde overtreding gebruikt voor een proces-verbaal. Het Openbaar Ministerie stelt zeer hoge eisen aan de beveiliging, authenticiteit en integriteit van de digitaal verworven gegevens.
Verantwoordelijk voor het opleveren van een functioneel ontwerp van een mobiele applicatie en daarbij horende back-office systemen voor het controleren van vrachtwagenchauffeurs m.b.v. de digitale tachograaf. Nils stuurde hierbij 4 mensen aan die specifieke deelgebieden onderzochten. Deze deelgebieden zijn o.a. beveiliging, smartcards, GPRS, mobiele applicaties etc.
* Workshops, GUI design, proces-analyse, MS Visio, UML, SOA, use-cases, prototyping, PocketPC, secure web-services, GPRS, smartcards, digitale handtekening.
okt 2001 - apr 2003: Projectleider, informatie analist, ontwikkelaar Defensie
IFAS architectuur validatie en verificatie - NATO C3 Agency
Binnen de inlichtingen afdeling van de NATO, de Intelligence Functional Area Service (IFAS), wordt een nieuw architectuur framework gedefinieerd. Alle toekomstige applicaties die binnen het intelligence domein ontwikkeld worden of in gebruik worden genomen dienen hieraan te voldoen.
Dit framework is gebaseerd op het Integrated Architectural Framework (IAF). Nils heeft als analist de opgeleverde producten gevalideerd en geverifieerd o.a. op basis van de processen/functies van de verschillende NATO intelligence afdelingen. Binnen dit framework is een high-level componenten architectuur gedefinieerd. Op basis van deze architectuur dienen alle nieuwe applicaties te worden ontwikkeld.
Als finale test diende aangetoond te worden dat op basis van de 'high-level' architectuur een 'echte' componenten architectuur kon worden opgesteld. Ter validatie van het framework is een command & control ('situational awareness') applicatie gebouwd. De applicatie is gebouwd m.b.v. .Net framework in C# en ASP.Net op basis van IIS/SQL Server en een GIS server. Als projectleider stuurde Nils een team van 3 ontwikkelaars aan.
* RUP, IAF, Visual Studio, Rational Rose, UML, C#.Net, ASP.NET, MapInfo GIS server, Internet Information Server, MS SQL Server, T-SQL, SourceSafe.
mei 2001 - apr 2003: Auditor, software architect Financi�le Sector
Koopkaart Server - Betafin / VISA
Betafin is een joint venture van de Bijenkorf en Fortis en is nu een onderdeel van VISA. Zij verzorgen o.a. de klantenkaarten van de Bijenkorf en de HEMA. Klanten kunnen met deze kaart op krediet kopen. Voordat klanten een aankoop mogen doen dient eerst geverifieerd te worden of hier genoeg bestedingsruimte bestaat. De Koopkaart Server voert de verificaties uit en verwerkt de transacties in real-time voor alle vestigingen van de Bijenkorf, HEMA etc.
Nils was verantwoordelijke voor het herstructureren en herschrijven van de applicatie waarbij de bestaande performance en multi-threading problemen werden opgelost. Nils heeft een analyse opgeleverd met een herstructureringsplan dat hij na goedkeuring zelf heeft uitgevoerd. Als technisch projectleider gaf Nils aansturing aan 3 programmeurs.
De applicatie werd geschreven in C++ gebruikmakend van Borland C++ Builder. Er werd gebruik gemaakt van een SQL Server database.
* Refactoring, Borland C++ Builder, MS SQL Server, T-SQL, multithreading, Word reporting.
nov 2002 - jan 2003: Requirements analist, sofware architect, ontwikkelaar Industrie
.Net Referentie Architectuur - LogicaCMG & Microsoft
In samenwerking met Microsoft Nederland werd een applicatie framework ontwikkeld op basis van .Net technologie. In dit framework zijn de algemeen benodigde diensten voor projecten beschikbaar in de vorm van gedistribueerde componenten. De volgende diensten zijn beschikbaar; logging, performance monitoring, naming service t.b.v. locatie transparantie. Microsoft heeft later een vergelijkbaar framework vrijgegeven: de Enterprise Library voor .Net.
Nils is als software architect verantwoordelijk geweest voor de requirements analyse, ontwerpen van delen van het framework in generieke (high-level) en specifieke (C#) zin. Op basis van de requirements heeft hij testplannen opgesteld. Nils heeft delen van zijn ontwerp geverifieerd door het schrijven en testen van componenten in C#.
Het ontwerp is gemaakt in UML m.b.v. de SELECT tool. Dit is een ge�ntegreerde applicatie voor requirements management, ontwerp en codegeneratie etc.
* SELECT, UML, requirements analyse, use cases, model driven development, Visual Studio, C#.Net, advanced remoting.
sept 2002 - okt 2002: Auditor, software architect Milieu
Vrachten - : Rijksinstituut Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwater-behandeling
Voor het RIZA is door LogicaCMG de 'Vrachten' applicatie gebouwd voor het berekenen van de hoeveelheid afval (zware metalen etc.) die via de rivieren Nederland binnenstromen. De applicatie heeft door de vele functionele wijzigingen een ondoorzichtige structuur gekregen. Deze structuur diende te worden geanalyseerd en opnieuw te worden opgezet (refactoring).
Nils heeft een review van het ontwerp en de code uitgevoerd en de gevonden punten met aanbevelingen beschreven. Nils heeft de interne structuur gemodelleerd en herzien en daarna een plan van aanpak geschreven met een voorstel voor het afronden van de herstructurering.
* MS Visio, UML, refactoring, model driven development, Visual Basic.
jun 2002 - sept 2002: Adviseur, informatie analist, software architect Gezondheidszorg
OSIRIS.2 ASP.NET - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Voor een tiental infectie ziekten bestaat voor artsen meldingsplicht aan de Inspectie van de Volksgezondheid. De artsen melden dit door een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst is specifiek voor een bepaalde infectieziekte. Het oorspronkelijke OSIRIS is een systeem waarmee de vragenlijst elektronisch kan worden ingevoerd. Dit systeem was niet flexibel.
Nils heeft de requirements analyse uitgevoerd inclusief use-case analyse. Op basis hiervan heeft hij een UML ontwerp gemaakt voor een flexibel samen te stellen webgebaseerde vragenlijst die gebruikt wordt door o.a. de GGDs. Nils trad in dit project op als coach voor junior architecten. De sleutelelementen van de architectuur zijn door Nils geschreven (C# en ASP.Net) en getest (proof of concept).
Het succes van het systeem heeft ervoor gezorgd dat de World Health Organisation een soortgelijk systeem wil invoeren in enkele duizenden ziekenhuizen in China. Hierbij treedt LogicaCMG op als adviseur. Het systeem is door LogicaCMG beschreven in een artikel in het Microsoft .Net Magazine.
* MS Visio, UML, requirements analyse, use cases, model driven development, VB.Net, ASP.NET, SQL-Server 2000, T-SQL.
apr 2001 - apr 2002: Adviseur, analist, projectleider, software architect Defensie
Financi�le Systemen Schiphol (FSS) - Koninklijke Marechaussee
Op de sectie Financi�le Administratie van het district Schiphol werd gebruik gemaakt van circa 10 verschillende databases voor het voeren van een subadministratie. Door het gebruik van de verschillende databases werd veel werk dubbel uitgevoerd. Er bestond ook de zorg dat applicaties niet Eurobestendig waren.
Nils heeft als adviseur een analyse uitgevoerd waarin mogelijke strategie�n voor het ontwerpen van een nieuw ge�ntegreerd Eurobestendig financieel systeem en/of het aanpassen van de huidige applicaties. Nils heeft daarbij alle bestaande processen van de Financi�le Administratie in kaart gebracht. Op basis hiervan heeft hij een voorstel geschreven voor het optimaliseren van de processen en een nieuw procesondersteunend en onderhoudbaar systeem. Dit voorstel werd goedgekeurd en Nils werd de projectleider en systeem architect van het nieuwbouw project.
De applicatie diende in Visual Basic geschreven te worden. De applicatie is een 3-tier systeem met business objects aan de cli�ntzijde die MTS-componenten gebruiken voor interactie met de database. Deze MTS-componenten maken gebruik van ADO voor toegang tot de Oracle database.
Voor het ontwikkelproces werd RUP methodiek gebruikt. Voor het ontwerp en de documentatie werd Rational Rose gebruikt. Vanaf het functionele ontwerp (use cases), components, interfaces (class diagrams, sequence diagrams en state transition diagrams) tot aan het database ontwerp (data models).
* RUP, Rational Rose, UML, proces analyse, use cases, functioneel ontwerp, interface based design, model driven development, Microsoft Project, Visual Basic, Source-Safe, Oracle, PL-SQL, TOAD, SOA, Microsoft Transaction Server (MTS), DCOM, ADO, Word-reporting.
nov 2000 - dec 2000: Projectleider, informatie analist Defensie
Migratie AIWS - Divisie Wapensystemen, Koninklijke Luchtmacht
AIWS wordt gebruikt voor het automatisch registreren en de procescontrole op het onderhoud van wapensystemen uitgevoerd op F16 jachtvliegtuigen en helikopters.
De Action Item Work Sheet (AIWS) applicatie is ontwikkeld in de programmeertaal Delphi en maakt gebruik van een SQL Server database. Deze applicatie dient te gemigreerd te worden naar een LAN2000 compatibele applicatie op basis van een Oracle database. Nils heeft hiervoor een projectplan geschreven voor de migratie maar waarin ook een nieuwbouw traject wordt beschreven. Het nieuwbouw advies bestond uit de migratie naar een web gebaseerde oplossing m.b.v. Microsoft Active Server Pages (ASP).
* Visio, SQL-Server, T-SQL, Oracle, PL-SQL, Oracle Migration Workbench, Delphi, ASP.
okt 1997 - okt 1999: Systeem architect, software ontwikkelaar Multimedia
Teletekst en TV-kranten - Telematic Systems en Services B.V. (TSS)
TSS levert de grote omroepen (HMG/SBS) teletekst systemen. Specifieke klantwensen werden op projectbasis uitgevoerd zoals bijvoorbeeld teletekst games en chatten via teletekst. Daarnaast verzorgen zij de technologie achter de TV-kranten van bv. Casema en de NS.
Nils vervulde de volgende rollen: systeemarchitect, Quality Assurance (QA) medewerker, OO en C++ expert, database ontwerper. Nils was betrokken bij meerdere projecten en was daar o.a. verantwoordelijk voor
* ontwerpen en implementeren/planning van client-server Teletekst content generatie/distributie databasesysteem. In gebruik bij onder andere HMG en SBS6;
* invoering Quality Control, versiebeheersysteem (SourceSafe), Unicode/ANSI builds, automatiseren build proces (daily builds);
* invoering code standaard (onder andere Hungarian notation, Intellisense-vriendelijke code documentatie etc.). Invoering design/code reviews;
* verantwoordelijk geweest voor ontwerp/implementatie basis libraries (multi threading / exeptions / tracing / logging etc.) en invoering COM/OLE (MFC/ATL) componenten ten behoeve van hergebruik;
* ontwerpen van de onderliggende databases (SQL-Server).
Nils heeft daarnaast een SMS chat applicatie op teletekst ontworpen en ontwikkeld met een daarbij behorende billing module. Alle applicaties werden geschreven in C++ daarbij gebruikmakend van MFC.
* Visual C++, MFC, SourceSafe, SQL Server, MFC, COM/ATL, Numega Boundschecker & TrueTime.
sept 1996 - okt 1997: Software architect, software ontwikkelaar Financi�le sector
Workflow product - Document Access B.V.
Document Access B.V. leverde producten voor de bank en verzekeringswereld voor invoering van "paperless office". Dit betreft workflow systemen voor het automatisch toewijzen van stukjes werk ('activities') voor het afhandelen van b.v. schadegevallen voor een verzekeringsmaatschappij tot software voor het scannen van documenten.
Nils was verantwoordelijk voor het ontwerpen en implementeren van een multiplatform (HPUX-Unix / Windows NT) workflow systeem en verscheidende Windows client applicaties. In eerste instantie werd gebruik gemaakt van de Distributed Computing Environment (DCE) als communicatie middel. Daarna werd het workflow product gebaseerd op het Hewlett P workflow framework 'Montana'. Dit maakte gebruik van CORBA (HP Orb plus) als communicatie middel. Er werd gebruik gemaakt van een Oracle database op HPUX-Unix.
Alle producten en het database model werden eerst volledig ontworpen in een CASE tool (Objectteam van Cayenne: nu Cool:Jex). Hierbij werd heftig gebruik gemaakt van de gloednieuwe design patterns. Uit het model werd C++ code gegenereerd (SQL voor het database ontwerp). Alle applicaties zijn in C++ geschreven. Voor de Windows applicaties werd gebruik gemaakt van MFC (en CORBA). Nils was verantwoordelijk voor het maken van de installatie applicaties gebruik makend van InstallShield.
* OMT, model driven development, Visual C++, multi-platform, multi-threading, CORBA, code generatie, Numega Boundschecker & TrueTime, Microsoft HTML Help, Oracle, PL-SQL, Oracle ProC.